9. Lossen restant lading

Praktische toets C/C1, Fase 3: Eindbestemming
De kandidaat lost de rest van de lading op de aangegeven plaats.
Onderdeel A. Lossen restant lading
Toetsnorm en beoordeling:
Dit onderdeel is onvoldoende als:
• Er zich tijdens het lossen onveilige situaties voordoen;
• De kandidaat een waarschuwing krijgt om persoonlijke of materiele
schade te voorkomen;
• De kandidaat de controle over de lading verliest.
Eindtermen:
• De kandidaat is in staat om de resterende lading op de aangegeven plaats te
lossen.
• De kandidaat past maatregelen toe waarmee fysieke risico’s worden voorkomen
of beperkt.
Beoordeling
De kandidaat is in staat om in relatie tot de te lossen lading:
• Een logische keuze te maken wat betreft de volgorde van de te nemen stappen.
• Hulpmiddelen op juiste wijze te gebruiken.
De kandidaat is in staat om maatregelen te nemen waarmee fysieke risico’s tijdens
de werkzaamheden worden beperkt:
• Juiste manier van in- en uitstappen en betreden van de laadruimte.
• Tillen met rechte rug.
• Tijdens het tillen van de lading door de knieën buigen.
• Gebruik maken van tilhulpmiddelen.
• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
Aanvulling normering
Dit onderdeel is altijd onvoldoende als:
• De kandidaat een waarschuwing krijgt om persoonlijke of zakelijke schade te
voorkomen.
• De kandidaat de controle over de lading verliest.